Alcohol- en drugsbeleid

V.V. ONR probeert zo zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de verkoop, verstrekking en het gebruik van alcoholhoudende drank aan/door leden, kaderleden, vrijwilligers en bezoekers.
Het alcoholbeleid van vv ONR volgt de wettelijke regelingen en de richtlijnen van NOC*NSF.
Zie hiervoor deze link: https://nocnsf.nl/media/1915/richtlijnen-alcoholbeleid-sport-nocnsf.pdf

ONR zal kantine en bar alleen gebruiken voor eigen verenigingsactiviteiten en niet ter beschikking stellen aan derden voor feesten of partijen.

De Kantinecommissie:
• is op de hoogte van de drank- en horecawetgeving.
• is op de hoogte van de risico’s van overmatig alcoholgebruik.
• Kantinecommissie/vereniging heeft min. 2 leden die beschikken over de “Verklaring Sociale Hygiëne”.
• Kantinecommissieleden hebben de “Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)” gevolgd.
• Kantinecommissieleden wijzen de dienstdoende barmedewerkers en vrijwilligers op verantwoord alcoholgebruik en de huisregels.

Barmedewerkers en vrijwilligers:
Aan barmedewerkers en vrijwilligers die alcoholhoudende drank schenken worden de volgende eisen gesteld:
• Ze zijn minimaal 18 jaar.
• Ze zijn gewezen op de instructies over verantwoord alcoholgebruik en huisregels.
• Ze drinken geen of slechts in zeer geringe mate alcohol tijdens hun bardienst.
• Ze verkopen geen alcoholhoudende drank als dit bestemd is voor personen jonger dan 18 jaar.
• Ze schenken geen alcoholhoudende drank aan personen die naar hun mening te veel alcohol hebben genuttigd en/of normafwijkend gedrag vertonen.
• Ze fungeren als verantwoordelijke tijdens de verstrekking van alcohol.

Het is wenselijk dat zoveel mogelijk barmedewerkers de “Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)” volgen. Dit is een instructie van ongeveer een uur en is hier te vinden: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/
Na het examen van deze instructie krijg je een certificaat. Deze blijft geldig maar het is verstandig om jaarlijks de instructie te bekijken om op de hoogte te blijven.

Op basis hiervan hebben we het volgende alcohol en drugsbeleid opgesteld.
Verstrekken van alcohol.
1. Er wordt alcohol geschonken vanaf 14.00 uur.
2. De kantine sluit een uur na de laatste wedstrijd. Op zaterdag is dit uiterlijk om 19.00 uur.
3. Er wordt alleen alcohol geschonken aan personen van 18 jaar of ouder. Het barpersoneel vraagt naar een legitimatie indien de leeftijd v/d persoon die alcohol besteld niet duidelijk is.
4. Er wordt geen alcohol geschonken aan: Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
5. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
6. De mensen achter de bar zijn tenminste 18 jaar oud en hebben de cursus verantwoord alcohol schenken gevolgd. Er is altijd iemand aanwezig die verantwoordelijk is en tenminste 21 jaar oud is.

Huisregels
1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
3. Het is niet toegestaan drugs te gebruiken in de kantine of op het terrein.
4. Personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van drugs worden van het terrein van ONR verwijderd.
5. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol of drugs aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd. Het is de taak van iedereen om hierop toe te zien.
6. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan „100% Bob, 0% op‟. Hierbij zijn de belangrijkste noties: „Geen alcohol drinken als je nog moet rijden‟ en „Maak als het kan een Bob-afspraak‟.
7. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol en gebruiken geen drugs gedurende hun bardienst;
8. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zijn niet toegestaan.
9. Indien de indruk ontstaat dat (jeugd)spelers onder invloed zijn van drugs en/of alcohol mogen zij niet spelen en zullen indien van toepassing de ouders/verzorgers worden ingelicht door de leiding van het betreffende team.