Vrijwilligers

VV ONR is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers. Momenteel zijn er wekelijks ruim 100 vrijwilligers actief,
denk aan trainers, jeugdleiders, onderhoud, bestuursleden, kantinebezetting, verzorgers, scheids- en grensrechters. Om de continuïteit van
de vereniging te blijven waarborgen, zullen we vrijwilligers nodig blijven houden. Het aantrekken van betaalde krachten zal leiden tot contributieverhoging, wat als ongewenst beschouwd wordt. Een ander reden om meer mensen als vrijwilliger actief te krijgen binnen onze vereniging is dat het participeren ook zorgt voor grotere betrokkenheid van leden.

Vrijwilligersbeleid

De uitgangspunten van dit vrijwilligersbeleid zijn als volgt:
1.     
Je MAG lid worden van VV ONR
2.     
Je hebt RECHT op het trainen en spelen van wedstrijden
3.     
Je hebt de PLICHT om bij te dragen aan de organisatie binnen VV ONR om de contributie laag te houden

Ieder spelend lid, dan wel ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden (t/m Jo19), dient per seizoen
enkele vrijwilligerstaken te vervullen. Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een aantal van deze vrijwilligerstaken
vervullen, met uitzondering van een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken (vanaf 14u). Daarvoor geldt de minimum leeftijd van 16 jaar.

Jeugdleden (tot 18 jaar) kunnen vrijwilligerstaken uitoefenen, maar juridisch gezien zijn het hun ouder(s)/verzorger(s) die als wettelijke vertegenwoordiger van het actieve lid verantwoordelijk worden gesteld voor de invulling van de vrijwilligerstaak van de vereniging.

Met deze vrijwilligerstaken zijn punten te verdienen. Ieder lid/gezin dient per seizoen 100 punten te behalen. Deze taken (met bijbehorende aantal punten) zijn te vinden in de app voetbal.nl waar leden zich kunnen inschrijven voor deze taken.
Zie hiervoor de handleiding
https://vvonr.nl/wp-content/uploads/2020/08/Samenvatting-handleiding.pdf

De kantinediensten (van 2 uur per dienst) op de zaterdagen tussen 08.00-14.00u worden ingedeeld per thuisspelende jeugdteams waarvoor de ouder(s)/verzorgers van de betreffende teams zich dienen aan te melden in de app voetbal.nl. Deze kantinediensten tellen dan dus ook mee in het behalen van het aantal punten.
Teamtaken als rijden naar uitwedstrijden, vlaggen en wassen van de tenues wordt niet gezien als vrijwilligerstaak.

Afkopen

Indien ouders/verzorgers geen vrijwilligerstaken kunnen/willen doen, kan dit worden afgekocht voor €100,- per jaar per spelend lid. In geval van meerdere leden per gezin is er een maximum van €150,- (€25,- extra per lid per gezin). Dit bedrag komt bovenop op contributie, toeslagen en eventuele andere financiële verplichtingen van het lid naar de club. Indien er om wat voor reden dan ook wordt afgekocht, dient dit aan het begin van het seizoen
(uiterlijk voor 01 oktober) te worden doorgegeven aan de leden administratie.

Het afkoopbedrag wordt begin oktober gefactureerd en heeft een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Te laat of niet betalen resulteert direct in een trainings- en speelverbod. Indien er niet is afgekocht aan het begin van het seizoen, maar er ook (deels) geen vrijwilligerstaken uitgevoerd zijn, zal er alsnog €100,- (of naar rato) worden gefactureerd met de laatste factuur van het seizoen.

Taken waarvoor men zich kan inschrijven

Taak Punten Aantal mensen nodig per taak
Kantinedienst op zaterdag van 08 – 10.00 uur 25 2 of 3 (afhankelijk van het programma)
Kantinedienst op zaterdag van 10 – 12.00 uur 25 2 of 3 (afhankelijk van het programma)
Kantinedienst op zaterdag van 12 – 14.00 uur 25 2 of 3 (afhankelijk van het programma)
Kantinedienst op zaterdag van 14 – 17.30 uur 35 2 of 3 (afhankelijk van het programma)
Wedstrijdcoördinator op zaterdagochtend van 08 – 13.00 uur 35 1
Wedstrijdcoördinator op zaterdagmiddag van 13 – 17.00 uur 35 1 of 2
Schoonmaken van de kleedkamers 25 4-10
Scheidsrechter (11×11) 35 1
Wassen hesjes ballenhok 25 4-10
Onkruid verwijderen op complex/klussen 25 4-10
Jeugdcommissie lid hele seizoen 150 4-10
(mede) organiseren activiteiten 35 4-10
Meehelpen Noordenveldcup (jeugd-zaaltoernooi) n.n.t.b. 2

Aanvullende informatie

Er is een handboek beschikbaar voor de werkzaamheden van de kantinedienst.

Bij de dienst van 12 uur kan de frituur aangezet worden. Dit als er voldoende mensen beschikbaar zijn (3) en/of het qua wedstrijden zinvol is om deze aan te zetten.

Alcohol mag pas geschonken worden vanaf 14.00 uur.

De seniorenteams draaien per toerbeurt kantinedienst vanaf ongeveer 17.30 uur.

Wat betreft kantinediensten, heeft het voor de verdeling en planning de voorkeur om je 2x voor en 2x na de winterstop in te schrijven.

Voor een functie van bestuurslid, commissielid, trainer, coördinator, teammanager e.d. word je niet ingepland maar ben je gedurende het seizoen mee bezig. Hiermee haal je dan ook je punten voor het hele seizoen. Dit wordt ook geregistreerd.

Naast bovenstaande taken zijn er ook mensen nodig voor bijv. de klusploeg en andere activiteiten. Hiervoor kun je ook punten verdienen, dit gaat in overleg.

Inschrijven

Zoals vermeld kun je je voor de meeste taken snel inschrijven via de voetbal.nl app.

Bijna iedereen kent inmiddels deze app voor het voetbalprogramma, uitslagen en standen.

Zie hier voor een korte handleiding van de app.

Let op!! Het e-mailadres waarop je inlogt op de app, is het adres waarmee de speler staat geregistreerd als ONR-lid in Sportlink. Voor ouders geldt dus dat je je inschrijft via de naam van je kind (of één van je kinderen). De naam van je kind staat dus weergegeven als de persoon die de taak uitvoert. Ouders die zelf zijn geregistreerd als KNVB- of verenigingslid bij ONR, kunnen met hun eigen mailadres inloggen.

Aanmelden als vrijwilliger

Sponsoren zijn vrijgesteld van het vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging en betalen ook geen afkoopsom. Dit laat onverlet de eventuele verplichtingen ten opzichte van een team. Het dagelijks bestuur van de vereniging is belast met de uitvoering van het beleid.

Voor vragen hierover kun je terecht bij de jeugdvoorzitter of de secretaris van ONR. Via e-mail: secretaris@vvonr.nl of spreek de persoon in kwestie aan bij ONR.

Formulier aanmelden als vrijwilliger