Nieuws

Uitstellen ALV

Geachte ONR-leden,

Helaas zijn we wederom geconfronteerd met extra strenge maatregelen i.v.m. het coronavirus.
Binnen deze beperkende maatregelen proberen we er alles aan te doen om toch nog zoveel mogelijk te kunnen blijven voetballen.
We hopen dat we na de winterstop weer het normale programma kunnen hervatten.

Het coronavirus heeft ook invloed op de invulling van de bestuurlijke taken. Als bestuur hebben we daarom moeten besluiten
om de ALV uit te stellen naar het voorjaar van 2021. We hopen dat we dan weer een normale ALV kunnen houden in de kantine.

Via deze weg willen we jullie wel op de hoogte brengen van een tweetal zaken.
Ten eerste zal onze voorzitter Hylke Westra stoppen. Om ons bestuur toch weer compleet te maken, hebben we Rob van Duuren
bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Rob zal tot aan de eerstvolgende ALV de taak van waarnemend voorzitter op zich nemen.

Ten tweede stellen we het behandelen van het financieel verslag 2019-2020 en de begroting van 2012-2022 uit tot aan de ALV in het voorjaar.
Indien je over de behandeling van het financieel verslag vragen hebt , stuur dan een mail naar penningmeester@vvonr.nl.

Bedankt voor jullie begrip.

Het bestuur